Jedynym skarbem jest Najświętszy Sakrament.

św. Wincenty Pallotti

Św. Jan Bosko - członek Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

31 stycznia 2024

Święci członkowie ZAK -

św. Jan Bosko (1818 - 1888)

Styczeń to miesiąc, w którym rodzina pallotyńska w sposób szczególny celebruje Epifanię, tak drogą świętemu Wincentemu Pallottiemu; to również miesiąc, w którym obchodzimy jego narodziny dla nieba. Na zakończenie tego miesiąca obchodzimy też wspomnienie św. Jana Bosko. Wielu z nas wie, że jest wzorem wychowawcy katolickiego i twórcą salezjańskiej metody wychowania młodzieży, szczególnie tej opuszczonej. Ale ilu z nas wie, że był on (jest nadal) członkiem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego?

Św. Jan Bosko, kapłan z Turynu, całe życie poświęcił młodzieży. Dla opieki nad nią organizował specjalne domy, szkoły i oratoria. Dla zapewnienia lepszej opieki i w celu rozszerzenia dzieła założył Towarzystwo św. Franciszka Salezego (Księża Salezjanie) i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (Siostry Salezjanki). Ważnym dziedzictwem ks. Bosko jest wypracowana i wypraktykowana przez niego metoda wychowawcza zwana "systemem prewencyjnym". Między innymi polega ona na akcentowaniu takich wartości, jak" religia, miłość i rozum oraz ciągła asystencja przy młodzieży. Swoją ideę chciał realizować razem ze Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego. Świadczy o tym jego dyplom przyjęcia do Zjednoczenia (patrz zdjęcia), podpisany przez ks. Karola Marię Orlandiego w imieniu generała pallotynów, z dnia 12 maja 1884 r.

Poniżej zdjęcie dyplomu przyjęcia św. Jana Bosko do ZAK:

ks. Karlo Maria Orlandi, pallotyn

Dyplom przyjęcia Jana Bosko do ZAK - 12.05.1884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 → Poniżej transkrypcja oryginału dyplomu w języku łacińskim oraz polskie tłumaczenie tego tekstu:

"Litterae Cooptationis in Piam Societatem Missionum a Servo Dei Vincentio Pallotti fundatum sub tutela Virginis Mariae Apostolorum Reginae

Dilecto in Cristo Domino Reverendissimo Domino Joanni Bosco Rectori Majori Salesianae Societatis.

Quum in hanc nostram Piam Societatem adscribi postulaveris, ut operam tuam conferas ad propagandam Fidem interinfideles, haereticos et schismaticos, nec non ad magis augendam charitatem inter Catholicos iuxta finem eiusdem Societatis; Nos qui huic Societati licet indigni praesumus, dum Domino benedicimus qui mittit Operaios in messem suam, votis tuis libenter annuentes, te per hasce Litteras manu nostra subscriptas, sigilloque Nostri Officii munitas, in hanc Piam Societatem suscipimus atque cooptamus, nec non tuam Societatem in honorem et sub protectione D. Francisci Salesii institutam.

Scias itaque te virtute praesentium, partecipem fieri omnium Missarum, Horarum Canonicarum recitationis, Evangelici Ministerii exercitationis, Precum, Contemplationem, Poenitentiarum, Carnis macerationum, ac caeterorum honorum spiritualium, quae tam privatim quam publice, non modo a Nostra hac Societate, verum etiam a Religionis Ordinibus Monachorum, Fratrum, Clericorum Regularium, Sodalitatum, necnon a Monialibus iisdem Ordinibus subiectis, adiuvante Omnipotenti Deo, ubique terrarum peraguntur: uti constant ex Rescripto PAPAE PII IX. Dato die 1 Julii 1847, quod in Archiviis Piae Nostrae Societatis ad Sanctissimi Salvatoris in Unda asservatur. Insuper noveris te lucrari posse Indulgentias fere innumeras illorum Religiosorum Ordinum quibus a Summis Pontificibus datum est eas aliis communicare, quasque Nostrae Societati communicasse, tum ex Regestris eorumdem Religiosorum Ordinum, tum ex eorum Diplomatibus concessionis patet.

Quod quum exequimur, speramus fore ut sit tibi incitamentum efficax strenue et perseveranter in vinea Domini collaborandi, ad maiorem eiusdem Omnipotenis Dei Gloriam, ad destruendum peccatum, ad salvandas animas. Quod faxit Deus per intercessionem Immaculatae M.V. Apostolorum Reginae.

Datum Romae e S. Recessu Sanctissimi Salvatoris in Unda. Die 12 Mens. Maji Anno 1884.

Pro Rectore Generali

Carolus Maria Orlandi

Sacerdos dictae Piae Societatis Missionum"

Poniżej polskie tłumaczenie dyplomu przyjęcia św. Jana Bosko do ZAK:

"Dyplom przyjęcia[1] do Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego założonego przez Sługę Bożego Wincentego Pallottiego pod opieką Dziewicy Maryi Królowej Apostołów

Umiłowany w Chrystusie Najprzewielebniejszy Don Jan Bosko, Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego.

Ponieważ poprosiłeś o wpisanie do naszego Pobożnego Stowarzyszenia, abyś mógł przyczynić się do szerzenia wiary wśród niewiernych, heretyków i schizmatyków, a także do dalszego wzrostu miłosierdzia wśród katolików zgodnie z celem tego samego Stowarzyszenia. My, którzy choć uważamy się za niegodnych tego Stowarzyszenia, błogosławimy Pana, który wysyła robotników na swoje żniwo, chętnie przyjmując Wasze życzenie, tym listem podpisanym własnoręcznie, potwierdzonym pieczęcią Naszego Urzędu, przyjmujemy i werbujemy Was do tego Pobożnego Stowarzyszenia, a także Wasze czci godne Towarzystwo, założone pod opieką Don Franciszka Salezego.

Wiedzcie zatem, że mocą obecnych przepisów będziecie uczestniczyli we wszystkich Mszach św., odmawianych godzinach kanonicznych, sprawowanych posługach ewangelicznych, modlitwach, kontemplacjach, pokutach, pokutach cielesnych i innych dobrach duchowych, które zarówno prywatnie, jak i publicznie, nie tylko przez Nasze Stowarzyszenie, ale także przez Zakony, Zakony Mnichów, Braci, Kleru Regularnego, Stowarzyszeń, a także przez Siostry podlegające tym samym Zakonom, z pomocą Boga Wszechmogącego, dokonują się na całym świecie, ponieważ nadane są z reskryptu PAPIEŻA PIUSA IX, danego 1 lipca 1847 r., który zachował się w Archiwum Pobożnego Stowarzyszenia Najświętszego Zbawiciela na Fali. Wiedzcie ponadto, że możecie uzyskać niemal niezliczone odpusty tych zakonów, którym Ojciec Święty pozwolił je przekazać innym, a które przekazał naszemu Stowarzyszeniu, zarówno z rejestrów tych samych zakonów, jak i nadanych jego własnymi dyplomami.

Kiedy to zrealizujemy, mamy nadzieję, że będzie to dla Was skuteczną zachętą do aktywnej współpracy i wytrwania w winnicy Pańskiej, na większą chwałę tego samego Boga Wszechmogącego, zniszczenia grzechu, zbawienia dusz. Bóg dokonał tego za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów.

Dane w Rzymie w Świętym Ustroniu Najświętszego Zbawiciela na Fali, 12 dnia miesiąca maja 1884.

 W imieniu Rektora Generalnego

Karol Maria Orlandi

Kapłan tego Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego"

 /transkrypcja i łumaczenie: s. Aleksandra Podleżańska SAC/


[1] Dosłownie: List rekrutacyjny”

Ks. Bosko zmarł w Turynie 31 stycznia 1888 r. Kanonizowany 1 kwietnia 1934. Jego dzieło owocuje i jest powszechnie znane po dzień dzisiejszy. Jako członkowie Zjednoczenia korzystajmy w naszej posłudze apostolskiej z orędownictwa św. Jana Bosko u Boga.

s. Aleksandra Podleżańska SAC, redaktor naczelny biuletynyu "KA" w latach 2001-2005

/por. "Królowa Apostołów" 1 (19) 2004, s. 2;  ISSN 0209-0958/


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
206 0.060675859451294