Jedynym skarbem jest Najświętszy Sakrament.

św. Wincenty Pallotti

25 LECIE PRZEDSZKOLA SIÓSTR PALLOTYNEK

3 października 2019

Jubileusz 25 lecia

Przedszkola Integracyjnego św. Wincentego Pallottiego

Warszawa, dn. 24 września 2019 r.

 

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

Ciesząc się obecnością naszych znamienitych Gości i radując się dziełem, jakim jest nasze Przedszkole Integracyjne św. Wincentego Pallottiego, które prowadzimy od 25 lat, pragnę je pokrótce zaprezentować, przypominając jego początki. Jest to wyraz naszej – Sióstr Pallotynek – wdzięczności, Panu Bogu i ludziom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się wczoraj i dziś do jego powstania, rozwoju i funkcjonowania.

Jest to wyraz naszej wdzięczności Trójjedynemu Bogu za wszystkie Dzieci, które na przestrzeni tych 25 lat były i są obecnie w naszym Przedszkolu, za ich Rodziny, za Pracowników, Dobrodziejów, Kapłanów, którzy nas w tym dziele wspierali i wreszcie za nasze Siostry w nim pracujące.

Naszą jubileuszową wdzięczność wpisujemy w tę Eucharystię, składając Wszystkich i wszystko na ołtarzu pańskim.

Przedszkole przy Wolbromskiej powstało w 1993 r. jako odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego — mieszkańców osiedla Zacisze, Dzielnicy Targówek.

Jego historia rozpoczyna się od skierowanej we wrześniu 1991 r. prośby ówczesnych władz gminy – Dzielnicy Praga Północ, w osobie p. Burmistrza Bogdana Soporowskiego i p. Zastępcy Burmistrza Janusza Janika, do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, czyli do Sióstr Pallotynek na ręce ówczesnej Przełożonej Prowincjalnej S. Władysławy Sitarz SAC, o przejęcie nieukończonego budynku przedszkola przy                                               ul. Wolbromskiej. Siostry miały we własnym zakresie przygotować                                    i zagospodarować ten budynek oraz przyległy teren, aby rozpocząć działalność wychowawczą z najmłodszymi dziećmi. We wrześniu 1992 r., na wniosek mieszkańców Zacisza, rada gminy przekazała - zgodnie z umową sprzedaży - nieukończony budynek przedszkolny Siostrom Pallotynkom.

Budowy Przedszkola, z zawierzeniem Opatrzności Bożej, z pomocą Maryi Królowej Apostołów i św. Wincentego Pallottiego, podjęła się S.M. Dolores Deko SAC, szukając jednocześnie Dobrodziejów, którzy chcieliby wspomóc to powstające dzieło. Szczęśliwie, z łaską Bożą i pomocą ludzi doprowadziła to dzieło do końca.

Decyzją Kuratora Oświaty w Warszawie (Decyzja nr 269 z dnia 7.10.1993 r.) Zgromadzenie otrzymało zezwolenie na założenie Przedszkola dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pod nazwą: Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 41 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) pod wezwaniem św. Wincentego Pallottiego w Warszawie przy ul. Wolbromskiej 31.

Pierwszym dyrektorem przedszkola, z mianowania Przełożonej Prowincjalnej, była S. Maria Kobielus SAC. Wraz z nią pracę w przedszkolu rozpoczęły: S. Ewa Brandt SAC, S. Kazimiera Kaczykowska SAC, S. Danuta Gryziak SAC i S. Krystyna Wasąg SAC. W przedszkolu były zaangażowane również postulantki.

W roku 1993 r. w Przedszkolu, przewidzianym dla 60 (sześćdziesięciu) dzieci funkcjonowały trzy oddziały (3-, 4- i 5-latki), a od następnego roku już cztery oddziały integracyjne, w tym oddział dla dzieci 6-letnich.

Dn. 21 kwietnia 1994 r., w dzień urodzin św. Wincentego Pallottiego, naszego założyciela, w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Pallotynek, przy                            ul. Płońskiej 20 w Warszawie, został uroczyście poświęcony obraz przedstawiający Pallottiego, patrona Przedszkola. Po poświęceniu, którego dokonał Ks. Czesław Parzyszek SAC, ówczesny Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla SAC, obraz został procesyjnie przeniesiony do Przedszkola. Dzień                    21 kwietnia został uznany Dniem Patrona Przedszkola.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Przedszkola nastąpiło 28 maja 1994 r. Przecięcia wstęgi dokonał Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk i Pan Burmistrz Bogdan Soporowski.

W 1996 r. Publiczne Przedszkole Integracyjne prowadzone przez Siostry Pallotynki otrzymało nr 22 (w naszym świecie pallotyńskim liczba 22 jest określana mianem pallotyńskiej ze względu na to, że 22 stycznia 1850 r. zmarł nasz Założyciel św. Wincenty Pallotti i jego wspomnienie obchodzimy każdego 22 - go dnia miesiąca).

W latach 1997 – 2001 posługę dyrektora przedszkola sprawowała s. Urszula Smagoń SAC. Z jej inicjatywy zostały wykonane przez p. Dorotę Białczak figury Anioła Stróża i dzieci, stojące w ogrodzie przedszkolnym. Dn. 11czerwca 2001 r. zostały one poświęcone przez Ks. Biskupa Stanisława Kędziorę.

Funkcję dyrektora Przedszkola kolejno sprawowały: S. Maria Suchorzebska (2001-2004) S. Barbara Brodowska (2004 -2011) i obecnie S. Agnieszka Partacz, która jest jednocześnie członkinią Komisji Wychowania i Nauczania - Sekcja Przedszkoli przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Przedszkole rozwija się z każdym rokiem, stopniowo byli zatrudniani specjaliści do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Baza dydaktyczna jest wzbogacana                                i unowocześniana. Ponadto dokonane zostały konieczne adaptacje                                          i modernizacje pomieszczeń. Także plac zabaw został odnowiony                                       i odpowiednio doposażony w urządzenia dostosowane do potrzeb ruchowych i zabaw dzieci.

Od 2016 r. przedszkole poszerzyło swą ofertę o prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, na wniosek Rodziców dzieci                          z opiniami poradni o potrzebie specjalistycznego wspomagania.

Kolejne zmiany organizacyjne w Przedszkolu miały miejsce w 2018 r. Wtedy został otwarty piąty oddział integracyjny. Na 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 25-lecie swej działalności przedszkole liczy 100 dzieci, w tym 25 dzieci niepełnosprawnych. Ogółem przez nasze Przedszkole przeszło, licząc od jego powstania, ok. 700 dzieci.

Praca wychowawcza w Przedszkolu i integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym dzieci pełnosprawnych jest oparta na założeniach chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej i wskazaniach               św. Wincentego Pallottiego.

Prowadzimy nauczanie wielopoziomowe w ramach przyjętych programów, poprzez modyfikowanie ich do potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Prowadzimy również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zadaniem Przedszkola jako wspólnoty wychowawczej pracowników, dzieci               i ich rodzin jest współpraca w podejmowaniu i realizowaniu różnego rodzaju działań zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, wspierania ich indywidualnego rozwoju oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

W naszym Przedszkolu zatrudnionych jest 40 osób. Personel Przedszkola stanowią siostry pallotynki osoby świeckie.

W skład zespołu wchodzą nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, nauczyciel religii, nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel rytmiki, psycholog, neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci, nauczyciel tańca oraz pracownicy obsługi i administracji.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedynym na terenie Warszawy przedszkolem publicznym łączącym                w sobie katolicki i integracyjny charakter, który staramy się zachować poprzez codzienną modlitwę z dziećmi, naukę religii, Msze św., nabożeństwa, spotkania, formację religijną rodziców, uroczystości i imprezy, w których uczestniczą całe rodziny dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola oraz poprzez systematyczne wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole Integracyjne Sióstr Pallotynek na Zaciszu przez 25 lat stara się jednoczyć ludzi i ich wysiłki, tak jak pragnął tego św. Wincenty Pallotti, zabiegając o formację ludzką i religijną każdego człowieka, a mianowicie:

- jednoczy w drodze do Boga - na modlitwie, w tym w różach różańcowych, które modlą się za dzieci; w wychowaniu do wiary, do miłości Boga, człowieka                                 i Ojczyzny;

 -jednoczy rodziny między sobą oraz pokolenia w rodzinach: dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków;

-jednoczy dzieci niepełnosprawne i sprawne, zdrowe i przewlekle chore oraz ich bliskich;

- jednoczy we wzajemnej trosce o siebie nawzajem i w trosce o integralny rozwój;

-jednoczy wysiłki, inicjatywy, działania pracowników, rodziców, dobroczyńców, parafii i instytucji wspierających Przedszkole;

- jednoczy zapraszając rodziców i osoby spoza przedszkola na otwarte spotkania formacyjne o wierze i wychowaniu, m.in. spotkania z cyklu Wiedzieć aby głębiej wierzyć prowadzone przez S. Urszulę Kłusek, pallotynkę oraz organizując różne warsztaty i konferencje;

-jednoczy w pomaganiu bardziej potrzebującym: rodzinom przedszkolnym, dzieciom w Afryce (organizując festyny misyjne, zbiórki różnych potrzebnych rzeczy), wychowankom naszego Domu Dziecka w Rudniku, rodzinom na Ukrainie i niepełnosprawnym przez organizowanie akcji charytatywnych.

Radując się obecnością wszystkich tu obecnych, kieruję wyrazy wdzięczności na ręce S. Agnieszki Partacz, dyrektorki Przedszkola za przygotowanie tej uroczystości we współpracy z innymi osobami. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wspólnego dziękczynienia Panu Bogu za dzieło Przedszkola               i za Tych, dzięki którym ono istnieje i rozwija się od 25 lat oraz za Wszystkich, którym ono służyło, służy do dziś i jak ufamy będzie jeszcze służyło przez następne lata. Bóg zapłać.       

  S. M. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    32 1240 1082 1111 0000 0428 1807
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. Ewa Brandt SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: viceek@vp.pl
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. Monika Cecot SAC
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
180 0.2020800113678