Jedynym lękiem jest lęk przed sądem.

św. Wincenty Pallotti

Charyzmat

Jezus Chrystus jest dla nas wzorem, celem i regułą naszego życia. Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Apostołów wypraszamy dary i charyzmaty Ducha Świętego potrzebne nam do budowania komunii z Bogiem i każdym człowiekiem. Naszym celem jest towarzyszenie ochrzczonym w odkrywaniu ich miejsca w Kościele i angażowanie we wspólnym czynieniu dobra.

Racją istnienia każdej wspólnoty jest cel oraz zadania, które sobie stawia. Im przejrzyściej są one sformułowane, tym łatwiej w historii dostrzec, a w teraźniejszości zachować specyfikę danej grupy. Świadomość własnej odrębności pozwala członkom tego zespołu na ukierunkowaną koncentrację sił duchowych i dobór odpowiednich środków działania.

Co zatem wyróżnia Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego spośród mnóstwa istniejących w Kościele instytutów życia konsekrowanego?
Najogólniej można by powiedzieć: tajemnica charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, jednego z wielkich współczesnych apostołów Chrystusa. Siostry pallotynki jako członkinie centralnej części Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego mają te same zasady duchowe, te same cele i zadania, jakie charakteryzują całe prekursorskie Dzieło Założyciela, czyli: (…) starać się o pomnażanie środków duchowych i doczesnych, koniecznych i stosownych do ożywiania wśród katolików wiary świętej oraz rozpalania miłości i krzewienia ich w każdej części świata, aby rychlej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz .

Szczególnym charyzmatem Pallottiego było ponowne odkrycie i ukazanie powszechnego powołania wszystkich chrześcijan do apostolstwa, stąd naszym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie.

W żadnym ze swych licznych pism Pallotti nie wyznacza zakresu pracy apostolskiej. Nie może go wyznaczyć, ponieważ uważa, że tylko wszechstronność i wielopłaszczyznowość działania, jak również czynna współpraca absolutnie wszystkich ochrzczonych, zapewniają skuteczność uniwersalizmowi Chrystusowego posłania. Dlatego członkiniom założonego przez siebie instytutu stawia wymagania odpowiadające zasięgowi zadań: Siostry powinny być gotowe do każdego dzieła miłości i gorliwości .

Umiłowanie dzieł apostolskich Kościoła troska o ich rozwój zgodny z oczekiwaniami ludzi konkretnego czasu i miejsca, odpowiedzialność za realizację testamentu Zbawiciela – to główne elementy misji zleconej przez Pallottiego kontynuatorom jego myśli.

W jednym z listów skierowanych do osób zakonnych, włączonych do ZAK, Pallotti zwraca uwagę na istotny warunek skuteczności działania na rzecz zbawienia dusz: (…) Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego powierza wam troskę o jak najskuteczniejsze i jak najdoskonalsze realizowanie miłości, której najcenniejszym przejawem jest staranie się o wieczne zbawienie dusz. Dlatego też Zjednoczenie zachęca Was, abyście się coraz bardziej upodobnili do Boga, który z istoty swej jest miłością . Tak więc miłość wzorowana na Bogu – Miłości Istotnej, ma stać się cechą konstytutywną wszelkiej aktywności apostolskiej, a tym samym podstawą życia jednostki i wspólnoty. Pallotti nie zostawił swym duchowym dzieciom żadnej reguły, twierdząc, że Ewangelia jest jedynym kodeksem normującym życie - posłanego z nią do ludzi – apostoła.

Pallotynka jest zobowiązana ze szczególną intensywnością starać się o upodobnienie do Boga w realizacji miłości. A nadto jako oblubienica Chrystusa, przynaglona Jego Miłością, naśladuje Go, wiernie Mu towarzysząc w ukazywaniu chwały Ojca, w dziele wyniszczania grzechu, zbawiania dusz i doprowadzaniu wszystkich do jedności w Bogu. Angażuje całą siebie na rzecz apostolstwa powszechnego na wzór Maryi, Królowej Apostołów, gromadzącej młody Kościół w wieczerniku jerozolimskim. Dziewica z Nazaretu jest dla duchowych córek św. Wincentego Matką wiary żywej i konsekwentnej; Matką miłości skupionej na Bogu i ludziach; Matką modlitwy, autentycznego obcowania z Trójcą Świętą; Matką dyskretnego świadectwa apostolskiego; Matką nieustannie jednoczącą, zarówno w czas dni powszednich (por. Dz 1, 12-14), jak i w czas dni świątecznych (por. Dz 2, 1).

Pallotti, uwrażliwiając siostry na Maryję, kobietę w najwyższym stopniu zaangażowaną w całokształt zbawczych planów Boga, nie pomija i innych przykładów postaw niewiast ewangelicznych, które zetknąwszy się z Jezusem, doznały przeobrażającego działania łaski, a podążając za Nim, głosiły co im polecił. W ten sposób Założyciel sugeruje siostrom dwuaspektowy model kobiety aktywnej apostolsko. Maryja – trwająca na modlitwie, wypraszająca Ducha Świętego – prezentuje aspekt aktywności wewnętrznej (co nie znaczy, że wyłącznie ten), opartej na najtrudniejszym rodzaju dynamizmu, wymagającym dojrzałości duchowej i społecznej. Natomiast Samarytanka i Maria Magdalena, na które wskazuje Pallotti w jednym ze swych pism, przedstawiają typ aktywności zewnętrznej. Każdą z nich ukazuje Ewangelia jako niewiastę w drodze biegnąca z posłaniem, przekazującą wieść. Imponująca wiara Samarytanki przywraca jej wewnętrzną moc i daje odwagę do złożenia świadectwa (J 4, 1-42). Miłość Marii Magdaleny zostaje wynagrodzona widzeniem Zmartwychwstałego i powierzeniem misji o Wniebowstąpieniu. Oba te warunkujące się wzajemnie rodzaje aktywności – aktywność wewnętrzna i aktywność zewnętrzna – stanowią o jakości powołania realizowanego przez współczesne apostołki Jezusa. W imię tegoż powołania siostry pallotynki podejmują najrozmaitsze zadania szczegółowe, starając się przekazywać innym radość i pewność wiary, budząc, ożywiając i rozszerzając świadomość, że wiara i miłość są nie tylko darem, lecz także zadaniem dla każdego chrześcijanina.

(na podstawie: S. Mirosława Włodarczyk SAC, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 1984)


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
204 0.11395001411438