Chcemy miłości – dajmy miłość.

Matka Teresa od św. Józefa

Poczytaj...

Droga Krzyżowa na podstawie Pism Św. Wincentego Pallottiego

Stacja I Wyrok

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Całe me życie przeciwne jest najświętszej i najczystszej woli Boga; jednakże wola ta niweczy całe życie moje. Wola Boga jest wolą moją, a w przeciwnościach jedynie ta wola niech będzie mym niebem!

Boże mój, Miłosierdzie moje odwieczne, bezmierne, nieskończone i niepojęte! Ja człowiek grzechu niegodny jestem, by pojąć i naśladować doskonałość samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie chcę jednak z tego powodu popadać w rozpacz: Bóg stał się człowiekiem,
by się człowiek stał Bogiem. A zatem, Boże mój, przez zasługi całego życia Jezusa zniwecz całe me życie i Syna Twojego — Jezusa! Pragnę czynić wszystko w zjednoczeniu z życiem Jezusa Chrystusa. Boże mój! Wierzę niezachwianie, że w każdej chwili sprawisz, że żyć
we mnie będzie Jezus Chrystus.

Jezu mój! Ukazałeś cuda cierpienia by cierpiąc, pociągnąć mnie swoją miłością.

 

 

Stacja II – Krzyż

           

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Wola Twa niech będzie życiem moim!

Dźwiganie krzyża przez Chrystusa niech będzie dźwiganiem moim

Życie ukrzyżowane niech będzie życiem moim!

Życie Twe niech będzie życiem moim!

Bóg mój podtrzymaniem moim!

Bóg mój Odkupieniem moim!

Bóg mój i wszystko!

 

 

Stacja III – Pierwszy  upadek

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Boże mój, nie jestem godny być żywym i doskonałym obrazem Twego Boskiego ukrzyżowanego Syna; Ty jednak udzielasz mi tej łaski przez miłosierdzie swoje

O Boże mój, wiem, że jestem człowiekiem grzechu, lecz nie pojmuję siebie, nie rozumiem siebie, nie czuję się zmieszany, nie żałuję, nie upokarzam się.

Przez nieskończone swe miłosierdzie spraw, abym zrozumiał dobrze, kim jestem jako człowiek grzechu. Boże mój, czuję ogromną potrzebę, by się zwracać do Ciebie z prośbą, lecz każda prośba moja to nowa obraza Twej nieskończonej dobroci, nie umiem Cię prosić…

Ale nie chcę się poddawać rozpaczy, bo oto Jezus Chrystus, On mnie zna i wie najlepiej, jakim jestem człowiekiem. On się dla mnie tak bardzo wyniszczył, tak się dla mnie uniżył, tak ogromnie męczył się dla mnie — aż do konania i do krwawego potu w ogrodzie Getsemani. On za mnie cierpiał i aż po śmierć na krzyżu nad obficie za mnie zadośćuczynił.

On się za mnie modlił. W Nim i wraz z Nim ofiaruję Ci wszystko.

 

Stacja IV – Matka

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Pomyślcie, że choć Jezus był Jednorodzonym Synem Boskiego Ojca, żywym obrazem istoty Ojca, to jednak dla was dał się uwięzić i wycierpiał niezliczone uderzenia, zniewagi, wzgardy, oszczerstwa i złorzeczenia, i pozwolił się prowadzić od jednego do drugiego sądu,
a potem w barbarzyński sposób ubiczowany na całym swoim najświętszym ciele

i najokrutniej umęczony włożoną na głowę cierniową koroną, poddał się niesprawiedliwemu wyrokowi śmierci i został ukrzyżowany między dwoma łotrami, jakby był wśród nich najbardziej winny – i wreszcie po najboleśniejszym, trzygodzinnym konaniu umarł, by dać życie wieczne waszej duszy. A tego wszystkiego się podjął i wszystko to wycierpiał powodując się nieskończoną miłością, chociaż przewidywał waszą niewdzięczność. Przypomnijcie sobie również, o synowie, że będąc współodkupicielką  duszy  waszej,   towarzyszyłam  mojemu   Synowi,   Jezusowi, w Jego cierpieniach w taki sposób,
że przewyższyłam cierpienia wszystkich Męczenników.

Pomyślcie… Czy mielibyście serce, by patrzeć na tyle dusz, straconych na zawsze?

 

Stacja V – Szymon

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

O Boże mój, chciałbym Ci coś powiedzieć, ale nie ufaj mym słowom, bo przecież nigdy
Ci ich nie dotrzymywałem i nigdy Ci nie byłem wierny.

Boże mój, oto słowo, z którym się do Ciebie zwracam: Chciałbym odpowiedzieć na Twą nieskończoną miłość!

Pragnę spełniać tyle aktów wiernego odpowiadania na Twe łaski, na ile z nich zasługujesz, wszystkie zaś − z taką doskonałością, jakiej godzien jesteś; a wszystkie we wszelkich miłych Tobie celach.

Dla uzupełnienia zaś wszystkich niedostatków mego odpowiadania pragnę ofiarowywać Ci w każdej nieskończenie małej chwili wierność w odpowiadaniu wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, Królowej ich, a najukochańszej Matki naszej Najświętszej Niepokalanej Maryi, a nade wszystko wierność w odpowiadaniu Najświętszego Człowieczeństwa Pana naszego Jezusa Chrystusa… bo z Jezusem dałeś mi wszystko.

 

Stacja VI – Weronika

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Chciałbym stać się pokarmem, by nasycić głodnych,

odzieżą, by przyodziać nagich,

napojem, by orzeźwiać spragnionych,

kojącym likworem, by wzmocnić żołądek słabych,

delikatnym puchem, by przynieść ulgę osłabłym członkom zmęczonych,

niosącym zdrowie lekiem, by zaradzić niemocy chorych, okaleczonych, chromych,

głuchych i niemych,  światłem dla oświecenia niewidomych, na duchu i ciele,

życiem, by wszystkie martwe stworzenia na nowo powoływać do życia łaski Bożej…

 

Stacja VII – Drugi upadek

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Boże mój, miłość prowadzi Cię do kroków szalonych,lecz niesłychany nadmiar Twej do mnie miłości jest nieporównywalnie większy od wszystkich razem wziętych nadmiarów wobec innych, ponieważ moje grzechy i moja niewdzięczność są nieskończenie większe niż braki wszelkich pozostałych stworzeń tak istniejących, jak również możliwych!

Jedno pociesza mnie w tym Twoim wciąż dawnym, a zawsze nowym „szaleństwie” ujawniającym się we wszystkich chwilach mego życia, a mianowicie, że za to Twoje  „szaleństwo” przez całą wieczność wielbiona będzie nieskończona Twa miłość tak bezgranicznie  dla  mnie miłosierna!   Ach,  Boże mój, jak zdołam odpowiedzieć nadmiarowi Twojej miłości stosowanemu wobec mnie w każdym momencie z miłosierdziem bezmiernym? 

 

Stacja VIII – Płaczące niewiasty

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Wiem, o Boże mój, że wyświadczasz dobro i temu, który Cię obraża, oraz że patrzysz na usposobienie serca, które gdy dobre, jest również Twym darem. Dlatego, chociaż przedtem wyraziłem myśl o popieraniu dobra, a przeciwstawianiu się złu nawet kosztem licznych cierpień, to — mimo że oddalałeś ode mnie cierpienia — będę wyznawał zawsze Twe miłosierdzie, a moją nędzę, bo Ty skory jesteś nagradzać i pragnienia. Ach, mój Boże, więcej, więcej, więcej! Ty sam jedynie! Ja natomiast sam z siebie nie jestem zdolny obudzić nawet dobrego pragnienia; a zatem nawet najmniejsza myśl dobra jest też Twoim darem. Ty więc bądź we mnie wszystkim…

 

 

 

Stacja IX – Trzeci upadek

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Boże mój! Cóż mam uczynić? ... nie umiem mówić. Tyle już lat podejmuję plany
i postanowienia, a widzę, że jestem coraz gorszy! Ale Ty przez dawny i zawsze nowy cud nieskończonego Twego miłosierdzia zobowiązujesz mnie, bym temuż Twojemu miłosierdziu zaufał…

 

 

Stacja X – Obnażenie


            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Jezu mój, Miłosierdzie me nieskończone, niezmierne, niepojęte! Ty, który w największym swym miłosierdziu stałeś się Boskim dla nas wzorem łagodności i pokory wraz z bezgraniczną, jaka tylko może nam być udzielona, zdolnością do rzeczywistego naśladowania Ciebie, powiedziałeś do mnie i do wszystkich: „Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego serca”, widzisz, że jestem pełen złości i pychy. Widzisz, że złość i pycha złączyły się z mą istotą w jedno, tak że nie można odróżnić mnie od samej istotnej złości
i samej istotnej pychy.

Czuję w sobie wiarę, która mi mówi, że w niepojętej mej nędzy, większej bez żadnego porównania niż nędza wszystkich stworzeń przeszłych, obecnych, przyszłych i możliwych,
ja tylko jestem stworzeniem mogącym być najwłaściwszym przedmiotem nieskończonego miłosierdzia Twego. We mnie jedynie to nieskończone miłosierdzie Twoje znajduje możliwość, by zajaśnieć, zadomowić się i przejawić swe nieograniczone działania…

 

 

Stacja XI – Przybicie

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

O Jezu mój, Zbawicielu mój i Odkupicielu biednej duszy mojej, Pierworodny mój Bracie,

Ty rób wszystko teraz i zawsze! Ja nie potrafię uczynić nic dobrego − jestem zdolny jedynie do czynienia zła, i to wszelkiego zła możliwego. Unicestwiaj mnie całego we wszystkim
i zawsze, a daruj mi całego siebie!

Już jesteś cały mój, bo Ojciec Niebieski darował mi Ciebie, Ty zaś darowałeś mi się dobrowolnie z miłości bezgranicznej i pod wpływem nieprzebranego miłosierdzia swego.

Jezu mój, nie chcę Ci już zostawić (dozwól mi, mój Jezu, że tak powiem), nie chcę Ci już więcej pozostawić wolności! Twoja bezgraniczna miłość i nieskończone Twe miłosierdzie skuło Cię ze mną niby łańcuchem. A zatem, ponieważ jesteś w swych umowach wierny, powinieneś pozostać ze mną, [bo] cały jesteś moim! O Jezu mój, miej litość nade mną…

Jezu mój, zniwecz mnie całego, ale to całego, a pozostań sam tylko we mnie, sam przez całą wieczność.

 

 

 

Stacja XII – Śmierć


            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Jezu mój, nieskończone, niezmierne, niepojęte Miłosierdzie moje!

Widzisz, że serce moje całe przywiązane jest do ziemi, która jest dla mnie krainą śmierci! Przez nieskończone Twe miłosierdzie zniwecz zupełnie teraz i na zawsze me biedne serce
i daj mi serce Twoje, serce całkowicie duchowe, niebieskie i Boskie. Pragnę też, bym od całej wieczności przez całą wieczność w każdej nieskończenie małej chwili ofiarowywał Ojcu Przedwiecznemu wszystkie Twe, o mój Jezu, zasługi na podziękowanie, jakobym już nie posiadał serca swojego, lecz bym żył Boskim Twoim Sercem.

 

 

Stacja XIII – Ramiona Matki

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Mieszkaniem naszym niech będą Najświętsze Serca Jezusa i Maryi.

Żyjmy w nich wraz ze wszystkimi innymi stworzeniami, by w nas coraz bardziej rozpalał się płomień miłości Bożej oraz miłości względem naszych bliźnich i braci w Jezusie Ukrzyżowanym. Żyjmy zanurzeni w Najdroższej Krwi naszego Boskiego Odkupiciela, ponieważ Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, a ponadto ubogaca jeszcze cnotami, uszlachetniając nasze dobre uczynki.

Niepokalana Maryjo! W ręce Twe polecam duszę moją, całe me życie, ostatni mój dzień, ostatnią godzinę i [ostatnią] chwilę.

 

 

Stacja XIV – Grób

 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Panie Jezu, zabierz mnie, a wprowadź siebie! Niech będzie zniweczone me życie, niech zniszczeje wszelkie dzieło moje, a Twoje życie niech będzie życiem moim; Twoje konanie niech będzie konaniem moim; śmierć Twoja niech będzie moją śmiercią; Twoje zmartwychwstanie niech będzie mym zmartwychwstaniem; Twe wniebowstąpienie niech będzie wniebowstąpieniem moim! Niech wszystko Twoje będzie moim.

 

 

 

Ojcze Przedwieczny, wraz z Najświętszymi Sercami Jezusa i Maryi ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew Baranka bez zmazy, naszego Boskiego Odkupiciela, na podziękowanie,

jak gdybyś już użyczył wszystkich łask, o które Cię proszę zarówno dla siebie,

jak dla wszystkich, teraz i zawsze.

 

 

                                                                       Opracowała S.M. Monika Cecot SAC


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    32 1240 1082 1111 0000 0428 1807
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. Ewa Brandt SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: viceek@vp.pl
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. Monika Cecot SAC
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
136 0.17430591583252